را فرهنگ شرکت - Yongkang Youha Electric Appliance Co., Ltd.
zd

با ویلچر برقی زندگی خود را آسان تر کنید

ارزش های شرکت

I. کار تیمی: با هم کار کنید، نه در برابر یکدیگر

الف- دیگران را توانمند کنید.
ب. در همکاری خوب، چیزها را ببینید نه مردم.
ج. اجازه ندهید یک هم تیمی پایین بیاید.

II.Acme: دومی وجود ندارد، فقط اولی است

A. یک نقشه کامل باز کنید، در یادگیری خوب است.
ب. بهترین عملکرد امروز کمترین تقاضای فردا است.
ج- تا زمانی که امید وجود دارد، تسلیم نشوید.

III.تغییر: تغییر را در آغوش بگیرید، تنها ثابت تغییر است

الف- از توانایی خود برای سازگاری با تغییرات استفاده کنید نه مقاومت.
ب- روش ها و ایده های جدید را باز کنید و ایجاد کنید.
ج ـ تغییر به معنای ترک خیر نیست، بلکه به معنای گذشتن و بزرگ نمودن خوبی است.

IV.صداقت: صادق و قابل اعتماد باشید، نظم و انضباط را حفظ کنید

الف. با خودتان صادق باشید.
ب- پذیرای انتقاد یا پیشنهادات بهبود باشید.
ج- از انتشار اطلاعات تایید نشده خودداری کنید.

V. اشتیاق: خدمات فعال و پاسخ رضایت بخش

الف. به دیگران احترام بگذارید، اما تصویر تیم و یوها را همیشه حفظ کنید.
ب. به شکایات و شکایات مشتریان لبخند بزنید، هرگز از مسئولیت شانه خالی نکنید و فعالانه در هر زمان و مکان برای مشتریان ارزش ایجاد کنید.
ج- مشکل را از موضع مشتری در نظر بگیرید و در نهایت رضایت مشتری و شرکت را به دست آورید.
د. با مفهوم خدمات پیشرفته، اقدامات حفاظتی را انجام دهید.

ماموریت شرکت

کیفیت

ارائه محصولات نوآورانه و درجه یک

سرویس

به مشتریان این امکان را بدهید که به صورت برازنده، ایمن و مستقل پیر شوند.