را نمایشگاه کارگاه و تجهیزات - Yongkang Youha Electric Appliance Co., Ltd.
zd

با ویلچر برقی زندگی خود را آسان تر کنید

نمایش کارگاه و تجهیزات

شرکت

01
03
02
00

دفتر

سالن نمایشگاه

دفتر 1
کارکنان-آموزش-2
سالن نمایشگاه 1
سالن نمایشگاه 2

خط تولید

خط تولید 1
خط تولید 2
خط تولید 3

بازوی جوش ربات

خط بسته بندی اتوماتیک

Robotwelding Arm1
Robotweldingarm2
WechatIMG466

آزمایشگاه

آزمایشگاه 1
آزمایشگاه 2
آزمایشگاه 3
آزمایشگاه 4

مونتاژ و تحویل

مونتاژ-تحویل1
مونتاژ-تحویل1
مونتاژ-تحویل2